Privacy Policy AVG

Privacy Policy AVG

DRIE-D hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DRIE-D houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DRIE-D zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy AVG, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen via info@drie-d.com of 010-31 34 720.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door DRIE-D verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het onderzoeken van de klanttevredenheid inzake de uitvoering van de opdracht(en).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DRIE-D de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Emailadres;
 • Functie;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door DRIE-D in ons ERP-systeem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Deze gegevens zullen niet aan andere partijen worden verstrekt. U kunt op elke moment bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen hier binnen we wettelijke richtlijnen altijd gehoor aan geven.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door DRIE-D verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. de algemene DRIED nieuwsbrief.
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over de door de persoon zelf aangegeven interesse gebieden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DRIE-D de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Emailadres;
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door DRIE-D opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect-/stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door DRIE-D verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, mailverkeer, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan DRIE-D de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Functie;
 • Emailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door DRIE-D opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode, dat men gezien wordt als een prospect-/stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door DRIE-D verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Zakelijke reizen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Rechten en plichten die voortkomen uit de zakelijke reis naar bepaalde bestemming.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan DRIE-D de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSNnummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door DRIE-D opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode, dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen binnen de EU conform de AVG wetgeving.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

DRIE-D bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens DRIED van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 


Cookies

De Nederlandse ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ stelt organisaties verplicht om bezoekers van websites te informeren over de cookies die worden geplaatst bij het bezoek aan een website.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestandje met digitale informatie die je kenmerkt als een unieke bezoeker van onze en andere websites. Een cookie wordt door onze website geplaatst op je computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat je onze website bezoekt. De cookies slaan informatie over je websitebezoek op en hierdoor kan onze website jou herkennen bij een eventueel volgend bezoek.

Indien je niet wilt dat wij hiervan gebruik maken, kun je in de internet browser het accepteren van cookies blokkeren. Indien je de cookies accepteert, blijven zij op je computer/tablet/mobiele telefoon staan, tenzij je ze verwijdert.

Welke cookies worden via deze site geplaatst?

De website van DRIE-D plaatst verschillende cookies. DRIE-D gaat uiteraard zorgvuldig om met gegevens die zij via haar website verkrijgt.

DRIE-D gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor technische doeleinden en om deze website goed te laten functioneren. De functionele cookies waarvan DRIE-D op haar site gebruikmaakt, vallen buiten de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

Analytische cookies

DRIE-D maakt gebruik van Google Analytics om statistische gegevens over het verkeer op haar website bij te houden. DRIE-D gebruikt deze gegevens enkel om websitebezoekers in het algemeen gerichter te voorzien van informatie en verstrekt deze gegevens nooit aan derden.

Third-party cookies

Op de DRIE-D website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze ‘share’ buttons werken door middel van codescripts die van de social media kanalen zelf afkomstig zijn. De cookies die hiervoor worden geplaatst, vallen buiten de invloedsfeer van DRIE-D. Lees de privacyverklaringen op de social media kanalen om geïnformeerd te worden over wat zij met deze (persoons)gegevens doen die via deze cookies worden verwerkt.

Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van DRIE-D zijn. DRIE-D is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van deze andere websites.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het bovenstaande contact op met de DRIE-D via info@drie-d.com of 010-31 34 720.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@drie-d.com of 010-31 34 720

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@drie-d.com of 010-31 34 720. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@drie-d.com of 010-31 34 720.